Czarna Dąbrówka-2 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka-2

Inwestycje 2018


NAJWIĘKSZA DOTACJA W HISTORII GMINY 5.1 MLN ZŁ

 
W Urzędzie Marszałkowskim 20.06.2018r. z udziałem marszałków województwa pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach na terenie aglomeracji Czarna Dąbrówka.


W skali województwa rozdzielono kwotę 87,9 mln zł.  dla 12 samorządów. W Powiecie Bytowskim jesteśmy jedynymi beneficjentami. Na uroczystości doceniono rzetelność sporządzonych wniosków. Nasz gminny w ocenie uzyskał 85 punktów na 100 możliwych w ocenie strategicznej I stopnia i wykonalności.

Efektem realizacji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600m³/dobę.


Dofinansowanie nastąpi z osi środowiska i działania gospodarki wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Rozbudowa i Modernizacja obejmować będzie elementy:
- przepompownia ścieków dowożonych
- stacja zlewna,
- dwa reaktory ,
- zbiornik ścieków oczyszczonych,
- budynek techniczno-socjalny,
- rurociągi technologiczne,
- place i drogi utwardzone,
- oświetlenie zewnętrzne

Od 5-6 lat poszukiwaliśmy sposobu i środków na dokonanie modernizacji. Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została 20 lat temu. Obecna wydolność jest u kresu przerobu i technicznego stanu użytkowego. Wartość kosztowa przekracza nasze indywidualne możliwości budżetowe dlatego jedynym wyjściem na dokonanie remontu było uzyskanie środków pomocowych.
Diametralnie zmieni się możliwość technologiczna oczyszczalni pozostawiając jeszcze stopień rezerwy  przerobowej. Nowe elementy ogrodzenia, oświetlenia i utwardzone place zmienią całkowicie estetykę tego miejsca.

Rozpoczęcie zadania nastąpi w roku bieżącym a jego zakończenie przewiduję się na  rok 2019.
Oczyszczalnia zasilana ma być również instalacją fotowoltaiczną. Wniosek o środki na realizację został złożony  w innym działaniu projektowym. Elementami wchodzącymi w skład instalacji jest 128 paneli fotowoltaicznych z  uzbrojeniem i wolnostojącą konstrukcją. Zgodnie z kalkulacją roczny zysk z energii z instalacji oszacowano na 35 200 kWh.

W miejscu sąsiadującym z oczyszczalnią znajduję się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK). Na jego modernizację również została wykonana dokumentacja budowlana i złożono wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w VI/VII b.r. , natomiast realizacja nastąpiłaby na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

__________________________________________________________________________________________________


Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka


W dniu 30.04.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce na długości 335 m.

W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonano zjazdy z kostki betonowej układane na podsypce cementowo- piaskowej również na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przy jezdni ułożono krawężniki i oporniki betonowe.


Przebudowa drogi zapewniła poprawę dojazdu do OSP oraz usprawniła mieszkańcom dojazd do posesji. Droga przed przebudową wykonana była z płyt betonowych, które zostały powtórnie wykorzystane do wykonania remontu drogi w Kłosach.


Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z miejscowości Przyborzyce koło Bytowa. Koszt przebudowy drogi wyniósł 398 577,33 zł.


Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości zadania.

************************************************************************************

Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka


W dniu 29.01.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Jeziornej w Czarnej Dąbrówce na długości 411 m. W ramach przebudowy wykonano roboty rozbiórkowe, przełożono istniejące przyłącze kablowe, wykonano wpusty uliczne z przykanalikami, ułożono nawierzchnię chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, wykonano nawierzchnię drogi z masy mineralno- asfaltowej, a także wykonano poszerzenie drogi.


Przebudowa drogi zapewniła poprawę dojazdu do Kościoła oraz usprawniła mieszkańcom dojazd do posesji.


Wykonawcą zadania była firma "POL-DRÓG " S.A. z Drawska Pomorskiego. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zamówienie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj tzn. wykonawca w ramach umowy zaprojektował i wykonał przebudowę ww. drogi.


Łączny koszt zadania wyniósł 466129,96 zł
, koszty kwalifikowalne: 396 384,95 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości zadania, tj. 227 501 zł

____________________________________________________________________________________

Nowe inwestycje w Czarnej Dąbrówce


Poszukiwania inwestorów chętnych
do zainwestowania w różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy maja różne formy. Są to prace  np. o długofalowym strategicznym charakterze. Jest  to np. obecnie realizowany projekt opracowań studium uwarunkowań.
Pozytywny efekt przynoszą również bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami. Taki pozytywny efekt przyniosły rozmowy dotyczące budowy stacji paliw w Czarnej Dąbrowce. Finał tej współpracy nastąpi najpóźniej w okolicy 15 kwietnia  b.r.
Nowym
przedsięwzięciem wynikającym z kontaktów i zachęcających rozmów na inwestowanie w gminie jest realizowana w miejscowości Czarna Dąbrówka ( pomiędzy starą stacją paliw a remiza OSP)  szeregowa zabudowa 4 jednorodzinnych budynków  mieszkalnych.
Dobrze rozpromowana oferta  sprzedaży działki zainteresowała dewelopera, który jest już na etapie  uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie inwestycji planuje na miesiąc maj b.r.
Przedstawiamy szczegóły założeń projektowych przedsięwzięcia.
 

____________________________________________________________________________________

STRONA 1, 2, 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego